👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

طرح تحقیقی

1-1 مقدمه :

پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی درسالهای اخیر بسیار چشم گیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تنوع ، تغییر و توسعه به دور نبوده است. بازیكنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسیاری از ورزشكاران به انعطاف پذیری ، تعادل و چابكی نیاز دارند.

خوشبختانه ، اكنون تجربه مربیان به همراه تحقیقات و مشاهدات آزمایشگاهی و میدانی موجب طراحی برنامه های نظام دار و در نتیجه ، بهبود آمادگی عضلانی شده است. آمادگی عضلانی شامل قدرت و استقامت عضلانی ، توان ،سرعت ، انعطاف پذیری ، تعادل و چابكی است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و تركیب موثر این دو عامل (توان) از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این تحقیق سعی شده است كه اثرات دو روش تمرین با وزنه و تمرینات پلایومتریك بر عوامل مذكور مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد . تمرینات با وزنه روش مناسبی برای بهبود قدرت قدرت و در نتیجه توان بشمار می روند.

با توجه به اصل ویژگی تمرین برای توان ، ورزشكارن باید تلاش كنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امكان به سرعت حركت دهند. در انتخاب برنامه تمرینی توان، باید به این نكته توجه كرد كه سرعت تمرینات تا حد زیادی به سرعت حركات رشته مورد نظر نزدیك باشد.

روش تمرینی دیگری كه در بسیاری از مهارتهای ورزشی برای بهبود توان موثر است ، تمرینات پلایومتریك است. اهمیت این تمرینات استفاده از «پیش فشار» و كشش ناگهانی عضله می باشد . در حركات پلایومتریك در طی مرحله اكسنتریك یا مرحله فشار یعنی وقتی كه عضله به سرعت كشیده می شود ،اعضای كشسان عضله نیز كشیده می شوند و بخشی از نیروی فشار را به شكل انرژی كشسان ذخیره می كند ودر حین مرحله كانسنتریك یا غلبه عضله كه با تحریك بازتاب میوتاتیك روی می دهد انرژی كشسان ذخیره شده آزاد می شود . این تمرینات موجب آمادگی دستگاه عصبی و عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشكار اجازه می دهد كه در فعالیت هایی كه همره با تغییر جهت می باشند، به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نماید.

تحقیق حاضر نیز با بررسی و مقایسه اثرات این دو روش تمرینی بر میزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیكنان فوتبال سعی بر این دارد به این سئوال كه كدامیك از روش ها ورزشكاران را در توسعه و عملكرد ورزش بیشتر یاری می بخشد جواب دهد.

2-1. بیان مسئله :

دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقیقات و بررسی های متعددی كه انجام پذیرفته است بیش از بیش و بطور غیر قابل وصفی رو به گسترش می باشد .كارشناسان و مربیان همواره به دنبال این بوده اند كه امتیازها و عملكرد ورزش را در ورزشكاران خود توسعه دهند .

بازیكنان فوتبال برای تحمل فشارهای بدنی به هنگام بازی و فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از مهارتهای تاكتیكیشان در سرتا سر یك مسابقه ، به سطح بالایی از آمادگی نیاز دارند . بنابراین ، تمرین های آمادگی بخش مهمی از برنامه كلی تمرین هاست . در این ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از فعالیت های فوتبال مثل تكل كردن ، پریدن ، ضربه زدن ،‌ دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پر قدرت و انفجاری و از اركان اساسی موفقیت در این ورزش هستند.

اهداف ویژه ی تمرین های قدرتی عضله در فوتبال عبارتند از :

1) بالا بردن بازده توان در جریان فعالیت های انفجاری در یك مسابقه فوتبال مثل تكل كردن ، پریدن ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

2) پیش گیری از وقوع آسیب ها.

3) كسب مجدد قدرت پس از یك آسیب

بدیهی است كه دست یابی به این اهداف مستلزم طراحی تمرین بر اساس یافته های علمی می باشد . بدین منظور 20 آزمودنی شركت كننده در این تحقیق به دو گروه تقسیم شده و تمرینات منتخب پلایومتریك و با وزنه را به مدت 8 هفته و كلاً 24 جلسه انجام دادند تا به این پرسش پاسخ داده شود كه كدامیك از این دو روش تمرینی برای بهبود فاكتورهای مذكور موثر و مفید واقع می شود .

3-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق :

افزایش آگاهی و دانش مربیان و ورزشكاران درباره روشهای نوین حاكم بر فوتبال از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجرای طرح ها و سازماندهی ها توسط مربیان خلاق، زمینه پیشرفت سریع فوتبال را فراهم می آورد و از جمله ابزارهای كارایی آموزش مربیان یافته های پژوهشی نوین است. بررسی مسابقات انجام شده در سطح اول این رشته ورزشی بیانگر این موضوع است كه امرزوه بیشتر گل ها از طریق شوت راه دور به ثمر می رسد.

همچنین داشتن سرعت زیاد از عوامل موفقیت بازیكنان در حال حمله و دفاع می باشد.

فعالیت هایی نظیر پریدن ، تكل زدن و پرتاب كردن نیز مستلزم داشتن توان انفجاری بالایی است بنابراین تقویت فاكتورهای مذكور از اهمیت بسیاری برخوردار است و می بایست از اولویت های برنامه تمرینی مربیان فوتبال می باشد . تمرینات پلایومتریك موجب آمادگی تقویت دستگاه عصبی عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشكار اجازه می دهد تا در فعالیت هایی كه همراه با تغییر جهت می باشند به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نمایند . این تمرینات با درگیر كردن بیشتر دوكهای عضلانی موجب ایجاد قدرت انفجاری بیشتر می شوند . بنابراین تمرینات پلایومتریك می تواند به عنوان یك روش تمرینی مناسب جهت كسب قدرت انفجاری و نیز افزایش سرعت مورد استفاده مربیان فوتبال قرار گیرد.

از طرف دیگر مطالعات اغلب مؤید آن است كه تمرینات قدرتی بدون شك روی افزایش هر دو عامل سرعت و قدرت انقباض موثر است . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد كه اجرای كدامیك از روش های تمرینی در بهبود فاكتوهای مذكور موثرتر می باشد.

4-1. اهداف تحقیق :

الف) هدف كلی :

بررسی و مقایسه تأثیرات دو روش تمرینی پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر میزان شوت، سرعت و توان انفجاری بازیكنان فوتبال 20-17 سال.

ب) اهداف اختصاصی :

1)بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیكنان فوتبال .

2) مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیكنان فوتبال .

3) بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیكنان فوتبال .

4) مقایسه تاثیرت دو روش تمرینی پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیكنان فوتبال .

5) بررسی تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیكنان فوتبال .

6) مقایسه تاثیرت دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیكنان فوتبال .

5-1 . فرضیه های تحقیق :

1) تمرینات منتخب پلایومتریك تأثیر معنی داری بر شوت آزمودنی ها ندارد.

2) تمرینات منتخب پلایومتریك تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

3) تمرینات منتخب پلایومتریك تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

4) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر ضربه شوت آزمودنی ها ندارد.

5) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

6) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

7) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر روی میزان شوت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

8) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر روی سرعت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

9) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

6-1 . محدودیت های تحقیق:

الف ) محدودیت های اعمال شده توسط محقق:

1) تحقیق بر روی 20 بازیكن فوتبال پسر زیر 20 سال .

2) تحقیق تأثیر تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه را بر روی سه فاكتور ضربه شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیكنان فوتبال بررسی نموده است.

ب ) محدودیت های خارج از كنترل محقق :

1) میزان انگیزش آزمودنی ها برای شركت فعال در تمرینات و اعمال حداكثر تلاش خود.

2) رژیم غذایی آزمودنی ها و شیوه زندگی آنان خارج از زمان تمرین .

3) میزان آشنایی آزمودنی ها با انواع تمرینات اعمال شده .

4) شرایط روحی آزمودنی ها .

5) فعالیت بدن و شغل آزمودنی ها .

6) آزمودنی ها از نظر آمادگی اولیه همگن نبوده و از آمادگی های متفاوتی برخوردار بوده اند

7) سابقه بازی فوتبال در افراد یكسان نبوده است.

7-1. اصطلاحات و تعاریف:

پلایومتریك : تمریناتی است كه توانایی عضله برای رسیدن به حداكثر قدرت در حداقل زمان ممكن را توسعه می دهد.

سرعت حركت بدن : كوتاه ترین مدت زمانی كه بتوان بدن را به فاصله مشخصی به حركت در آورد .

تمرینات با وزنه : (ایزوتونیك) خود تمریناتی است كه طول عضله هنگام بلند كردن جسم ثابتی تغییر می كند . این تمرینات با استفاده از وزنه های آزاد (دمبل ، هالتر و… ) در دستگاه بدن سازی انجام می شود .

توان : توان عبارت است از اجرای كار معین در واحد زمانی است ، بطور دقیق تر توان از طریق اندازه گیری سرعت حداكثر وزنه ای كه جابجا می شود تعیین می گردد.

بازتاب میوتانیك: بازتابی كه هنگام كشیده شدن دوكهای ماهیچه ای باعث انقباض ماهیچه می شود ، همچنین بازتاب كششی ( Stretch reflex) نیز نامیده می شود.

-3. مقدمه :

یك فوتبالیست باید از آمادگی بسیار خوبی برخوردار باشد تا بتواند فشارهای جسمی شدید بازی فوتبال را تحمل كند در صورتی كه یك فوتبالیست از آمادگی خوبی برخوردار باشد قادر خواهد بود مهارتهای تكنیكی فوتبال را در سراسر طول بازی به نمایش بگذارد ، بنابراین تمرینات آمادگی بخش مهمی از كل تمرینات فوتبال است . طرح ریزی یك برنامه تمرینی مناسب و صحیح سبب افزایش توانایی و قابلیت های بالقوه جسمانی می گردد و فرد ورزیده و توانایی لازم برای انجام فعالیت سنگین و طولانی را بدست می آورد. بنابراین لازم است كه مربیان گرامی گامهای موثری در جهت كسب دانش مربوط به طراحی برنامه‌های تمرینی آمادگی جسمانی بردارند .

2-3. جامعه آماری و نمونه ها :

جامعه آماری در این تحقیق 140 بازیكن 20-17 سال شركت كننده در تمرینات انتخابی تیم فوتبال جوانان شهرستان مهاباد می باشند كه پس از 3 مرحله تمرینات انتخابی تعداد20 نفر از آنان با توجه به كیفیت بازی بصورت گزینشی انتخاب و این تعداد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند.

3-3 . موقعیت و محل فعالیت :

برای انجام فعالیت ، آزمودنیها به دو گروه تقسیم شده كه گروه تمرینات پلایومتریك ، تمرینات خود را در محل زمین چمن و گروه تمرینات با وزنه نیز جلسات تمرینی خود را در سالن بدنسازی انجام می داند.

4-3. متغیرهای تحقیق :

الف ) متغیر های مستقل :

انواع تمرینات پلایومتریك و تمرینات با وزنه اجرا شده در طول تحقیق.

ب) متغیر های وابسته :

1) میزان برد شوت بازیكنان

2) سرعت حركت بازیكنان

3) توان انفجاری بازیكنان

ج)متغیرهای مداخله گیر:

1) تغییرات آب و هوایی

2) وضعیت زمین تمرین

5-3. ابزار و روش های اندازه گیری:

الف) ابزار تحقیق :

1) توپ فوتبال

2) متر

3) كورنومتر

4) مخروط برای اجرای تمرینات پلایومتریك

5) دستگاههای بدنسازی برای اجرای تمرینات با وزنه

6) ترازوی پزشكی Seca ساخت آلمان با دقت 1% كیلوگرم برای اندازه گیری وزن بازیكنان

7) قد سنج پزشكیSeca ساخت آلمان با دقت 1% سانتی متر برای اندازه گیری قد بازیكنان

8) جعبه پرش

ب) روش های اندازه گیری :

1)آزمون پرش عمومی

2)آزمون توپ كاشته

3)آزمون دو سرعت 45 متر

6-3. مراحل مقدماتی آزمون :

برای انجام این تحقیق در ابتدا با تشكیل جلسه ای با شركت آزمودنی ها ضمن تشریح اهداف چگونگی انجام تحقیق ، اطلاعاتی شامل سن ، قد ، وزن از آنان كسب گردید . پس از آن جلسه ای جهت انجام پیش آزمون و آشنایی آزمودنی ها با شیوه تمرینات دو گروه در نظر گرفته شد .

7-3 . مراحل انجام كار :

قبل از شروع تمرینات از كلیه آزمودنی ها پیش آزمونی شامل پرش عمودی در جا ، ضربه كاشته فوتبال و دو سرعت 45 متر بعمل آمد . پس از آن برنامه تمرینی به اطلاع دو گروه رسید برنامه گروه تمرینات با وزنه شامل حركات زیر بود :

1) پرس پا

2) اكستنشن زانو

3) فلكشن زانو

4) بلند شدن روی پنجه پا با وزنه

5) اسكات

6) بلند كردن جفت پا با وزنه

تمرینات شامل سه دوره وتعداد 12 تكرار در هر دوره بود كه طی آن آزمودنی ها تمرینات مذكور را با 60% حداكثر قدرت انجام می دادند . این دوره ها 1 دقیقه و فواصل بین ایستگاه ها 2 دقیقه استراحت فعال ( نرمش و حركات كششی ) در نظر گرفته شده بود.

تمرینات پلایومتریك در 6 ایستگاه طراحی شده بود و در هرایستگاه یك تمرین در سه دوره و تعداد 12 تا 8 تكرار در هر دوره نجام می گرفت. بین دوره ها و نیز بین ایستگاهها 2 دقیقه استراحت در نظر گرفته شده بود. با توجه به میزان آمادگی آزمودنی ها تغییراتی از نظر بار مقاومت و زمان تمرین در تمرینات انجام می گرفت. برنامه تمرینات به مرور از شدت كم به شدت زیاد تغییر می یافت. بدین ترتیب كه در هفته های اول تمرینات با شدت كم به صورت حركتها و مهارتهای متوسط نظیر پرش از سطوح هم تراز و پرش بر روی هر دو پا انجام می گرفت و در هفته های بعد بیشتر بر تمرینات با شدت زیاد مانند پرشهای عمقی و پرش بر روی یك پا تكیه می گردید. همچنین تعداد پرش ها به مرور افزایش می یافت ولی به طور كلی تعداد پرشها در جلسات تمرین 140تا120 پرش بود. زمان هرجلسه تمرین برای هر دو گروه پلایومتریك و تمرینات با وزنه حدود 75 دقیقه بود كه 15 دقیقه ابتدای آن صرف گرم كردن ،45 دقیقه صرف اجرای تمرینات و 15 دقیقه پایانی نیز حركات كششی و برگشت به حالت اولیه انجام می گرفت.

8-3.روش تحقیق:

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق ، به دنبال بررسی اثر دو روش تحقیق پلایومتریك و تمرین با وزنه بر روی ضربه شوت، سرعت و توان انفجاری بازیكنان فوتبال است و همچنین نظر به اینكه این بررسی در قالب دو گروه تمرینی اجرا می گردد روش این تحقیق تجربی و از نوع طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ماهی توضیحاتی در مورد درس سوم کارخانه کاغذسازی علوم ششم ابتدایی پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس پلان آپارتمان 4 طبقه 90متری مستطیلی کتاب جغرافیا