👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)

این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینزپونز (1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته‌ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد.

شیوه نمره گذاری: نمره‌گذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینه‌های بندرت، گه گاهی، غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب نمره‌های 1، 2، 3 و 4 را به خوداختصاص می‌دهند.

👇محصولات تصادفی👇

مدل سه بعدی گریپر ربات بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله دانلود مقاله رنگها در صنایع غذایی بررسی تبلیغات زنان و اشتغال - روش تحقیق