👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

ارتباط با ما

... دانلود ...

قراردادهایE.P (طراحی – خرید) و E.P.C (طراحی – خرید – ساخت) از قابلیت های قرارداد Turnkey میباشند.

:Turnkeyروش کلید در دست که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پروژه های بزرگ کشور دربخش انرژی با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی الگوئی است که در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی، ( طراحی + تامین تجهیزات ) و یا E.P.C)) در منطقه ویژه درگیر پروژه های متعددی می باشند.

فهرست مطالب:

قراردادهای EP و EPC

قراردادهای نوین مهندسی(NEC)

قرارداد احداث ،بهره برداری،انتقال(BOT)

قرارداد احداث،تملك،بهره برداری(BOO)

قرارداد ساخت،تملك،بهره برداری،انتقال(BOOT)

قرارداد احداث،انتقال،بهره برداری(BTO)

قرارداد احداث،اجاره،انتقال(BLT)

قرارداد ساخت و انتقال(BT)

قرارداد بیع متقابل(BUY BACK)

قراردادهای تامین مشاركت مالی(FINANCE)

EPC

EPC- و ویژگی های آن

-چرا EPC ؟

-مراحل انعقاد قرارداد و اجرای پروژه های طرح وساخت

-شیوه های مرسوم انتخاب پیمانكار

-روش های مختلف پرداخت در EPC

-طرف های درگیر و و سازمان آن ها

-مدیریت و نقش آن در EPC

EPC - ومشكلات اجرای آن در ایران

BOT

-ساختار و مبانی BOT

-به كارگیری روش BOT در توسعه نیروگاه های برق آبی ایران(عین مقاله)

اصل مقاله های ارائه شده در اولین كنفرانس ملی اجرای پروژه ها به روش EPC

-روش مناسب پرداخت جهت بخش خرید قراردادهای EPC دولتی تحت شرایط عدم پیمان

-بررسی پروژه های مهندسی،خرید و ساخت/كلید در دست دریائی كشور بر مبنای فیدیك

-بررسی اجمالی منابع ریسك در قراردادهای EPC

دسته بندی روشمند و تحلیل كمی جامع ریسكهای پروژه هایBOT

ارائه چارچوبی برای فرآیند اختمام قرارداد در پروژه های نیروگاهی

-مدیریت دانش بررسی علل تاخیرات پروژهEPC خط2قطار شهری تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی نقشه های معماری پل روگذر (اجراشده) بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم پاورپوینت منظر شهری تأثیر بازار آزاد در اشتغال