👈 فروشگاه فایل 👉

ترنچرها ماشین های حفاری پیوسته

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترنچرها به عنوان ماشین های حفاری پیوسته طبقه بندی می گردند، این ماشین ها به طور مداوم عمل حفاری را انجام مـی دهنـد.در اوایل ساخت، كار این ماشین ها حفر ترانشه ها و بیرون آوردن خاك حاصله بود و عملیات مربوط به لوله گذاری و فیلتر ریزی و پركردن ترانشه با دست و توسط نیروی كارگر صورت می گرفت. از اواسط دهه 1950ماشین های مخصوص حفر ترانشـه و كارگـذاری لوله و فیلتر كه تمامی عملیات مربوط را به صورت همزمان انجام می داد به بازار عرضه شد. استفاده از این نوع ماشین هـا بـه ویـژه پس از تولید و عرضه لوله های پلاستیكی نازك )صاف و خرطـومی( بیشـتر متـداول گردیـد. امـروزه ترنچرهـا در انـواع متنـوعی از تراكتورهای كوچك با عمق حفاری یك متر با توان حدود 100اسب بخار تا ماشینهای سنگین برای نصب لولـه هـای قطـور جمـع كننده در اعماق حدود 5 متر با توان بیش از 500 اسب بخار ساخته و عرضه می شوند.

👇محصولات تصادفی👇

کتاب راهنمای هنرآموز حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی الگوریتم ژنتیک پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) سخت افزار کامپیوتر (اجزا سخت افزار کامپیوتر) پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی