👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم .........

3. خصوصیات مرتكب جرم...............................................

بند دوم: عمل مرتكب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها.......

1-1 تصفیه پول............................

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان............

4-1 وام های صوری و دروغین................

5-1 اسمور فینگ ..........................

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار............

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی.....................

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی

1-2 حواله ................................

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول.......................................................

2-3 استفاده از كازینوها..................

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................

2. مرحله لایه گذاری.......................................................

3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988.................

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال .................

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصلدوم : راهكارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحث اول: راهكارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل ....

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری .................

بند سوم :‌انتقال محكومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق در مورد دینامیک پروژه کارآفرینی تولید پوشال کولر (با ظرفیت 690 تن در سال) پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه