👈 فروشگاه فایل 👉

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان ................................... صفحه

چكیده........................................

مقدمه....................................... 2

فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

1ـ بیان مسئله ............................... 7

2ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ..................... 11

3ـ اهداف.................................... 14

4ـ فرضیه‌های پژوهش .......................... 15

5ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ............ 16

6ـ خلاصه .................................... 18

فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر

1ـ مبانی نظری .............................. 20

الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)...

روان تحلیل‌گری .............................. 22

رفتاری‌نگر................................... 25

شناختی...................................... 30

زیست‌شناختی ................................. 32

انواع ...................................... 35

میزان شیوع ................................. 36

ب ـ پیشرفت تحصیلی .......................... 37

2ـ یافته‌های پژوهشی ......................... 43

3ـ خلاصه .................................... 50

فصل سوم: فرآیند روش شناختی

1ـ انتخاب نمونه .............................

الف ـ جامعه و نمونه ........................ 52

2ـ ابزار گردآوری اطلاعات .................... 53

الف ـ معرفی سیاهه .......................... 53

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ................... 54

ج ـ اعتبار و پایایی ........................ 54

3ـ طرح تحقیق و روشهای آماری ................ 56

الف ـ طرح تحقیق ............................ 56

ب ـ روشهای آماری ........................... 58

4ـ خلاصه .................................... 59

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج كمی

1ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده .......... 61

2ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده ........ 63

الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی 64

ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی ......... 65

ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی ... 65

3ـ خلاصه..................................... 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها .............. 69

2ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..................... 72

3ـ كاربرد نتایج ............................ 73

4ـ محدودیت‌ها................................ 78

5ـ پیشنهادات................................ 79

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی نرم افزار پارس عامل رفع مبتدا و خبر گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی