👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودك

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی– حرکتی کودك

بخش نخست

-1 مقدمه

مقیاسهای شناخته شده ای که با عنوان تستهای نوزادان یا کودکان شیر خوار وجود دار ند ( و از نمونه

های بارز آنها مقیاس "گزل 1" در آمریکا و مقیاسی " برونه – لزین 2" در فرانسه است ، فقط امکان

ارزشیابی کلی تحول روانی – حرکتی کودکان ( بهرة تحول کلی ) و تکامل آنان را در چهار زمینۀ

تحول وضعی ، هماهنگی چشمی – حرکتی ، زبان وجامعه طلبی فراهم می سازند.

اما در این گونه مقیاسها جای تحلیل مکانیزمهای عقلی ، به معنای دقیق کلمه ، خالی است . با توجه به

این زاویه است که در اثر حاضر ، بر مبنای داده ها و یافته های آثار " پیاژه " ، مقیاسی که در آن

کمبود یاد شده رفع گردیده ، پی ریزی شده است .

نیاز به تنظیم دقیقتری از آزمونهایی که " پیاژه " برای وارسی فرضیه های خود دربارة نخستین مراحل

سازشهای حسی – حرکتی بر مبنای مشاهدة کودکان ، ابداع کرده ، در سالهای اخیر به شدت

محسوس بوده است. توجه عده زیادی ازمحققان بیش از پیش به بررس ی نخستین مراحل تحول

کودك جلب گردیده و در این راه بررسی نظریه های " پیاژه " مبنای محکمی برای مشاهدات تجربی

قابل وارسی ، قرار گرفته اند. مثلاًَ می دانیم که دردانشگاه " مونترال 3 " مطالعه ای که از چندین نظر با

اثری که در اینجا ارائه داده می شود مشابه است ، توسط "گوئن – دکاری 4 " به انجام رسیده ، در آ ن

مراحل کشف دوام پذیری تدریجی شئ مورد نظر قرارگرفته است و در یک مجموعۀ پژوهشی دربارة

زمینۀ عاطفی کودك جای دارد .

همچنین " از گیریس 5 " و " هانت 6 " سعی کرده اند مقیاسی برای خردسالان تهیه کنند که در آن

مشاهدات " پیاژه " دربارة پیگیری دیداری ودوام پذیری تدریجی شئ ، هماهنگی چشمی – حرکتی و

استفاده از ابزار ، تحول روان بنه ها در رابطه با اشیاء ساخته شدن شئ در فضا ، پیشرفت در زمینۀ تقلید و

1-Gesell

2- Brunel - Lezine

3- Montreal

4- Gouin - Decarie

5-UzGires

6- Hunt

گروه روان بنیان

3

ظهور مفهوم علیت مبنای کار قرار گرفته اند ." وودوارد 7 " و " استرن 8" توالی مراحل را در 247

کودك 2 تا 18 ماهه وارسی کرده اند . " اسکالونا 9" و " کرمن 10 " در چارچوب یک برنامۀ پژوهشی

دربارة کنشهای حسی – حرکتی و کنشهای عمومی " من "، اثری زیر عنوان " اعتبار فرضیه های پیاژه

دربارة تحول هوشی حسی – حرکتی " ارائه داده اند . همۀ این اقدامات گوناگون برپایۀ مطالعۀ نظریه

هایی است که توسط "پیاژه" در کتابهای " مبنای هوش درکودك 11 " و " ساختمان واقعیت

درکودك 12 " و " بازی، تقلید و خواب دیده ها 13 " ترسیم گردیده اند .

* * * * *

می دانیم که از نظر "پیاژه" ، هوش اساساً دارای ماهیت عملیاتی است .کنش هوش ، اثر گذاردن در

موادی است که دربارة آنها به عمل می پردازد، بسیج کردن وتغییر دادن آنهاست چه برای شناختن

اشیاء باید آنها را تجزیه و از نو ترکیب کرد.

در بررسی هوش به اعتباری دو دورة بزرگ را از یکدیگر متمایز می سازند :دورة قبل و دورة بعد از

تشکیل کنش رمزی ( یا نمادی ). کنش رمزی یا نمادی بین 16 و 20 ماهگی به ظهور می رسد . دورة

اول دوره ای است که "پیاژه" آن را دورة هوش حسی – حرکتی می نامد . هوش حسی – حرکتی

ظرفیت حل مسائل براساس فعالیتهایی است که در آنها به خصوص ادراك ، بازخوردهای بدنی ( تنود )

و حرکات ، بدون یادآوریهای رمزی ( قبل از پدید آیی تکلم ) به کار می افتند .در این دوره ای که

حسی –حرکتی نام دارد کودك متدرجاً اشیاء را با اعمال در رابطه می گذارد و در این روابط ، هدفها

را از وسایل متمایز می سازد ، و با اعمال عمدی و به کار بستن روشهای استنباطی متوجه نت ایج به دست

آمده می گردد .

در توصیف مراحلی که کودك در این راه طی می کند ، دربارة مهمترین جنبه های سازشهای حسی –

حرکتی تأکید شده است . این جنبه ها عبارتند از : در رابطه گذاردن عناصری که کودك دربارة آنها

7- M . Woodward

8- D. Stern

9-S.K.Escalona

10- H.H.Corman

11- The origins of intelligence in the child

12- The construction of reality in the child

13 -Play dreams and imitation in childhood

گروه روان بنیان

4

به عمل می پردازد ( تمایز بین وسیله و هدف)، هماهنگی روان بنه ها ( جستجوی نتیجه ای که باید به

دست آید ) ، هشیارشدن نسبت به جهت عمل یا تمایل ( تعمد در عمل ). البته این هشیاری خود تابع

اعمال واسطه ای است که برای تحقق عمل اصلی ضرورت پیدا کرده اند .

در ترسیم مراحل ، دو مرحلۀ اول که نشان دهندة آغاز هوش حسی – حرکتی هستند ، فقط به منظور

یادآوری ذکر می شوند . آزمونهائی که این دو مرحله را ترسیم می نمایند در این مقیاس وجود ندارد

چه کاربرد آنها از مرحلۀ سوم آغاز می شود ؛ یعنی از زمانی که کودك به هماهنگی دیدن و گرفتن

درحد کافی نایل آمده ،مقدمات نشستن کامل برای او فراهم شده است و بدین ترتیب می توان محرکها

را در موقعیتهای یکسان به او ارائه کرد.

-2 مراحل تحول هوش حسی – حرکتی از تولد تا تقریباً " دوسالگی "

مرحلۀ اول : سازشهای حسی – حرکتی ابتدایی

این مرحله، مرحلۀ تمرین بازتابهاست . در واقع با آنکه بازتاب در نهایت کمال به صورت ارثی استقرار

یافته است، معذلک برای سازش یافتن تا حدی نی از به تمرین دارد . عمل برونسازیِ واقعیت جهان

خارج متدرجاً صورت می گیرد ؛ مثلاً طرز کار مکیدن در نوزاد، در آغاز رسا نیست، و فقط یک

تمرین کم و بیش ممتد برحسب آزمودنی ، موجبات یک کنش وری سازش یافتۀ این بازتاب را فراهم

خواهد ساخت . آن وقت است که می توان فهمید که برونسازی در حکم پیشرفتهایی است که در

کودك ، در جهت مداومت در جستجوی سر پستان به هنگام شیر خوردن ، حاصل شده اند . وقتی

بازتاب بدین گونه استقرار یافت ، به سرعت به تحکیم خود می پردازد تا بتواند به کنش وری خود بهتر

ادامه دهد .

نوعی فرآیند دورانی با کنش وری بازتاب همراه است.بدین ترتیب ، بازتابهای نوزاد ، که دارای اهمیت

خاصی برای آیندة اوهستند،اندك اندك یا تمرینهای کنشی تحکیم می یابند . این مرحله از بدو تولد تا

تقریباً شش هفته ادامه دارد

("پیاژه" مکرر تأکید کرده است که هر بار که سنی را برای ظهور یا پایان یک مرحله ذکر می کند ،

این سن کاملاً به عنوان سنی تقریبی است ). استفادة تدریجی از بازتابها به کسب نخستین عادات منتهی

می گردد . با ظهور این عادات کودك وارد مرحلۀ، دوم می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دروس پیشنهادی برای هشت نیمسال مهندسی صنایع مقاله در مورد تجارت الکترونیک پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن