👈 فروشگاه فایل 👉

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Enterprise resource planning)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل کارشناسی کامپیوتر

عنوان : سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ( Enterprise resource planning)

فهرست مطالب :

عنوان مطلب شماره صفحه

فصل اول : تعریف ............................................................................................................12

1.1 تعریف سیستم......................................................................................................................................................12

1.1.1 برنامه ریزی سیستم ها .................................................................................................................................12

1.2 تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( erp). ................................................................................13

1.3 تاریخچه erp ..................................................................................................................................................14

1.4 عوامل اصلی موفقیت در پیاده سازی سیستم erp.....................................................................................15

1.5 عوامل موثر در شکست................................................................................................................................... 15

1.6 مدیریت تحول....................................................................................................................................................16

1.6.1 مولفه های مدیریت تحول............................................................................................................................17

1.6.2 دشواریهای مدیریت تحول............................................................................................................................17

1.7 ضرورت ارزیابی erp..........................................................................................................................................17

فصل دوم : امنیت در erp

2.1 مقدمه.............................................................................................................................................................20

2.2 امنیت در سیستم های بزرگ سازمانی......................................................................................................20

2.3 تهدید های امنیتی در سازمان.....................................................................................................................21

2.3.1 رد کردن خدمات......................................................................................................................................21

2.3.2 دزدی اطلاعات............................................................................................................................................22

2.3.3 تخریب اطلاعات...................................................................................................................................... 22

2.4 محورهای حفاظت برای برقراری امنیت ...............................................................................................23

2.5 دسترسی و کنترل آن در سیستم های erp...........................................................................................24

2.6حفاظت از یکپارچگی و اعتبار اطلاعات................................................................................................... 25

2.7 ارزیابی امنیت سیستمهای erp....... .......................................................................................................27

2.7.1 بررسی کنترل دسترسی ها...... ............................................................................................................28

2.7.2 بررسی و بازرسی کاربران.......................................................................................................................28

2.7.3 بازدیدو ارزیابی تنظیمات مربوط به فرایندهای تجاری.....................................................................29

2.7.4 مدیریت تغییرات.......................................................................................................................................30

2.7.5 ارتباطات سیستم.......................................................................................................................................30

2.7.6 حریم خصوصی..........................................................................................................................................30

2.8 نتیجه گیری..................................................................................................................................................32

فصل سوم : معیارهای انتخاب مشاور در حوزه erp

3.1 کلیات..............................................................................................................................................................35

3.2 معیار دهگانه انتخاب مشاور در حوزه erp..............................................................................................36

3.2.1 شناخت حوزه عملیاتی کسب و کار سازمان متقاضی.......................................................................36

3.2.2 شناخت محصولات erp مطرح در بازار...............................................................................................37

3.2.3 قابلیت تشخیص نیازهای سازمان متقاضی.........................................................................................37

3.2.4 توانائی تشخیص میزان آمادگی سازمان متقاضی..............................................................................38

3.2.5 برخورداری از متولوژی مناسب ارزیابی عرضه کنندگان erp....................................................... 39

3.2.6 توانائی مذاکره جهت رفع ابهامات فی ما بین...................................................................................39

3.2.7 توانائی مذاکره در مورد مبانی قیمت گذاری ..................................................................................40

3.2.8 توانائی در برنامه ریزی و مشارکت موثر در اجرای مراحل مناقصه..............................................40

3.2.9 برخورداری از حداقل تجربه مورد نیاز در پیاده سازی .................................................................41

3.2.10 ظرفیت درک مسائل پشتیبانی در دوره بهره برداری..................................................................41

فصل چهارم : مسائل پس از پیاده سازی erp در سازمان

4.1 مقدمه..........................................................................................................................................................44

4.2 تعریف..........................................................................................................................................................45

4.3 پیشرفتهای حاصل از پیاده سازی erp................................................................................................45

4.4 برای حداکثر نتیجه گیری از سیستم erp..........................................................................................46

4.4.1 customize کردن.............................................................................................................................46

4.4.2 upgrade کردن..................................................................................................................................47

4.5 تخصیص کارکنان......................................................................................................................................48

4.6 ROI-Return on Investment یا بازگشت سرمایه.............................................................. 49

4.6.1 مراحل پس از پیاده سازی erp.........................................................................................................49

7 4استفاده از ASP….................................................................................................................................49

فصل پنچم : پروژه ERP و مدیریت تغییر سازمانی

5.1 مقدمه...........................................................................................................................................................52

5.2 شناخت نوع و ریشه های مواجهه افراد سازمان با ERP..................................................................53

5.2.1 ترس از ناشناخته ها و فقدان آگاهی................................................................................................53

5.2.2 احساس عدم امنیت شغلی.................................................................................................................54

5.2.3 عادت .......................................................................................................................................................54

5.2.4 ترس از دشوار شدن کارها...................................................................................................................54

5.2.5 عدم اطمینان از صحت عملکرد سیستم..... ......................................................................................54

5.2.6 تنبلی ساختار................................ ......................................................................................................... 55

5.2.7 عدم امنیت قدرت.............. .....................................................................................................................55

5.2.8 سیاسی کاری ................... ......................................................................................................................55

5.3 شیوه های اعمال تغییرات..........................................................................................................................56

5.3.1 شیوه مشارکتی اجرای تغییر........ .......................................................................................................56

5.3.2 شیوه اجباری اجرای تغییر....................................................................................................................57

5.4 Framework عملی مدیریت تغییرات در پروژه erp......................................................................57

5.4.1 فاز اول...................................... ................................................................................................................58

5.4.1.1 مرحله اول: درک ضرورت تغییر.......................................................................................................58

5.4.1.2 مرحله دوم: انتخاب erp مناسب با مشارکت اعضای سازمان....................................................59

5.4.1.3 مرحله سوم:ایجاد آگاهی...................................................................................................................60

5.4.2 فاز دوم.......................................................................................................................................................62

5.4.2.1 مرحله اول: ایجاد دانش در مورد بهره برداری از erp.................................................................62

5.4.2.2 مرحله دوم: عملیاتی کردن تغییرات...............................................................................................64

5.4.2.3 مرحله سوم: نهادینه کردن تغییرات..............................................................................................65

5.5 نتیجه گیری................................................................................................................................................66

فصل ششم : erp در ایران

6.1 مقدمه........................................................................................................................................................68

6.2 اهداف وزارت بازرگانی از اجرای erp.................................................................................................68

6.3 خرید از شرکتهای معتبر.......................................................................................................................69

6.4 خرید با واسطه و استفاده غیر قانونی آن در ایران...........................................................................70

6.5 خرید از شرکت های کوچک و خرد .............................................................................................70

منابع و مراجع ................................................................................................................................................71

فهرست اشکال :

عنوان شماره صفحه

شكل 1-2................................................................................................................................................................23

شكل 3-6 ...............................................................................................................................................................69

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع و کامل در مورد یتیم مقاله درباب خلاقیت و واژه پردازی در شعر گزارش كارآموزی مراحل اجرائی ساختمان یك اسكلت فولادی از شروع تا خاتمه پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران اهداف برنامه درسی فارسی در پایه پنجم ابتدایی