👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق Java CGI How To

ارتباط با ما

... دانلود ...

Java CGI How To

فهرست مطالب

Java CGI How To........................................................................ Java CG HOWTO

نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber

javacgi-document@orbits.com.................... @ orbits.com javacgi – document

1- مقدمه.......................................................................................... 1. Introduction

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)

4- اجرای یك برنامه Java CGI..................................... 4. Executing a Java CGI Program

5- استفاده از كلاس های Java CGI............................... 5. Using the Java CGI Program

6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans

7- تغییرات...................................................................................... 7. Changes

1- مقدمه.......................................................................................... 1- Introduction

1-1- دانش قبلی........................................................................... 1.1. Prior Knowledge

2-1- این مدرك............................................................................... 1.2. This Document

3-1- بسته بندی............................................................................... 1.3. The Package

4-1- لیست میل............................................................................... 1.4. The Mailing List

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)............

1-2- ملزومات سیستم.......................................... 2.1. System Requirements.

2.2. Java CGI Add – On Software

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI...................................................

3-2- غیر بسته بندی منبع...................................... 2.3. Unpacking the Source

2.4. Decide On Your Local Path Policies

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی.........................

2.5. Testing your installation

5-2- تست نصب.............................................................................

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)...............

4. Executing a Java CGI Program

4- اجرای یك برنامه Java CGI........................................................

4.1. Obstacles to Running Java

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java تحت مدلCGI...................

Programs Under the CGI Model

You can’t run Java programs like ordinary executables

Java does not have general access to the environment

شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی

اجرا كنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.

4.2. Overcoming Problems in Running Java CGI Programs

2-4- حل مشكلات در اجرای برنامه های Java CGI..........................

اسكریپت Java- cgi......................................................................... The java cgi script.

Invoking java cgi from an HTML form

تقاضای Java-cgi از قالب HTML...................................................

5. Using the Java CGI Classes

5- استفاده از كلاس های Java CGI..................................................

1-5- CGI....................................................................................... 5.1 CGI

تركیب كلاس................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه عضو.................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

CGI ()............................................................................................ CGI ( )

Get Names ()................................................................................ GetNames ( )

Get Value ()................................................................................. Getvalue ( )

2-5- تست CHI.............................................................................. 5.2. CGI Test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

3-5- ایمیل...................................................................................... 5.3. Email

تركیب كلاس................................................................................... Class syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

Email ()......................................................................................... Email ()

Send ().......................................................................................... Send ()

Send to ()...................................................................................... Send to ()

Subject ()...................................................................................... Subject ()

4-5- تست- ایمیل........................................................................... 5.4. Email – test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

5-5- HTML.................................................................................. 5.5. HTML

تركیب كلاس................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

HTML ()....................................................................................... HTML ( )

Author ()....................................................................................... Author ()

Definition List ( )...................................................................... Definition List ( )

Definition List term ( ).............................................................. Definition List term ( )

EndList ( )................................................................................... EndList ( )

ListItem( ).................................................................................... ListItem( )

Send ( )....................................................................................... Send ( )

Title ( )........................................................................................ Title ( )

6-5- HTML- Test........................................................................ 5.6. HTML – Test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

7-5- متن......................................................................................... 5.7. Text

تركیب كلاس.................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

add ()............................................................................................. Add ( )

add line Break ()......................................................................... AddLine Break ( )

add Paragraph ().......................................................................... AddParagraph( )

6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans

7- تغییرات....................................................................................... 7. Changes

1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0............................................... 7.1. Changes from 0.4 to 0.5

2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0............................................... 7.2. Changes from 0.3 to 0.4

3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0............................................... 7.3. Changes from 0.2 to 0.3

4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0............................................... 7.4. Changes from 0.1 to 0.2

Java CGI HOWTO

Java CGI How

By David H. Silber javacgi-document@orbits.com

نوشته: دیوید اچ. سیلبر

javacgi-document@orbits.com

👇محصولات تصادفی👇

چگونه استرس و اضطراب را در دانش آموز که از اعتیاد پدر و مشاجرات والدین سرچشمه گرفته بود برطرف ساخته و سلامت روان را در او شکوفا سازم دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار دانلود تحقیق برای درس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی مقاله بررسی نقش روانشناسی در ادبیات پاورپوینت حسابداری ملی