👈 فروشگاه فایل 👉

سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون

ارتباط با ما

... دانلود ...

شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ادوار پیش ازتاریخ بویژه دوران پارتیان و ساسانیان جستجو كرد. هنر پارتیان و ساسانیان در ادامه با نقوش كتابهای مانویان پیوند می خورد و این نقاشیها در دوران بعدی مینیاتور ایران را تشكیل می دهند.

تفكر و اندیشه عرفانی واسلامی ازطریق نفوذ در ادبیات به نقاشی نیز وارد می شود این اندیشه ها ازدیرباز در ایران باستان ریشه داشته است. استفاده از نمادها و سمبل ها و پرهیز از هر نوع طبیعت گرایی تلاشی بوده است برای ساختن دنیای خیالی و مثالی و نمایشی از اندیشه های الهی.

رساله حاضر پژوهشی است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور.

البته عوامل دیگری از جمله نظام حاكم و عوامل محیطی نیز تاثیری در نحوه ترسیم این نقاشیها داشته است.

در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عرفان و مذهب وتاثیر آن بر روی هنر ایجادهنر دینی و نگرش عارفانه هنرمندان نگارگر وتاثیر این نگرش بر روی انسان و طبیعت و نحوه ارتباطی كه بین این دو درتصاویر برقرار شده است مورد بررسی قرار بگیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار ۴

چکیده ۶

مقدمه ۷

جهان آگاهی ۱۲

عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی ۱۵

نگرش به انسان و طبیعت در نگارگری ایرانی ۲۱

نگارگری ایران میراث گذشتگان ۳۱

مکاتب عباسی و سلجوقی ۳۳

مکتب مغول ۳۸

مکاتب شیراز ،‌‌ جلایری و تیموری ۴۴

مکتب هرات ۴۷

مینیاتور ایران در دوران صفویه ۵۰

تعامل و تجلی مذهب و عرفان در پیکره انسان ۵۵

هنر دینی ۶۰

سیر تصوف در ادبیات و هنر ایران ۶۳

سیر عرفان در ادبیات ایران : ۶۸

هم زیستی عرفان و تصوف در نگارگری و سخنوری ۷۳

نگارگری ایرانی ۸۱

هنر نگارگری قرون هفتم و هشتم هجری ۸۲

نتیجه ۸۵

فهرست منابع و مآخذ ۸۹

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم پاورپوینت شیوه های مطالعه پاورپوینت چندی از سخنان بزرگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی