👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول: 4

مقدمه: 4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5

فصل دوم: 6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6

ثبت سند، راه رهایی از كلاهبرداری: 6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران 10

دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: 11

وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : 12

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 12

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: 14

شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15

ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد: 15

به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: 15

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود 16

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود 16

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: 17

امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: 18

وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: 18

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: 19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19

از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: 20

تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 24

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: 24

ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: 24

مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: 25

فصل سوم: 26

تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26

گواهی امضاء 26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35

امضای دیجیتال چیست: 35

صدور اجرایه: 36

تنظیم اسناد انتقال اجرائی 39

روش صدور سند مالکیت المثنی: 40

روش صدور سند مالکیت بنام وراث 41

روش قبول درخواست ثبت املاک: 42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک 43

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه 45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ 46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد 47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی 49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50

روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 52

فصل چهارم: 53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53

یک پیشنهاد: 57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57

بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59

منابع: 70

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری خودافشاسازی مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط پاورپوینت طراحی بیمارستان رسول اکرم پاورپوینت کاربرد شبکه های محلی طراحی صفحات وب با FrontPage