👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله نظریه پایداری سازه ها Structural stability

ارتباط با ما

... دانلود ...

1. Introduction

Stability represents a fundamental problem in solid mechanics which must be mastered to ensure the

safety of structures against collapse. The theory of stability is of crucial importance for structural

engineering aerospace engineering nuclear engineering o€shore ocean and arctic engineering. It plays

an important role in certain problems of space structures geotechnical structures geophysics and

materials science.

The importance of the subject is evident from the history of structural collapses caused by neglect or

misunderstanding of the stability aspects of design. The most famous among these is perhaps the

collapse of the Tacoma Narrows Bridge in 1940 due to aerodynamic instability and the collapse of

Quebec Bridge over St. Lawrence in 1907 but numerous other disasters provided important lessons; e.g.

collapse of the space frame of Hartford Arena in 1978 and of the reticulated dome of Post College

Theater in the same year the collapse of steel box girder bridge in Melbourne several years earlier the

collapse of Ferrybridge cooling tower as well as an early history of loss of dynamic stability of aircraft

1. IntroductionStability represents a fundamental problem in solid mechanics which must be mastered to ensure thesafety of structures against collapse. The theory of stability is of crucial importance for structuralengineering aerospace engineering nuclear engineering o€shore ocean and arctic engineering. It playsan important role in certain problems of space structures geotechnical structures geophysics andmaterials science.The importance of the subject is evident from the history of structural collapses caused by neglect ormisunderstanding of the stability aspects of design. The most famous among these is perhaps thecollapse of the Tacoma Narrows Bridge in 1940 due to aerodynamic instability and the collapse ofQuebec Bridge over St. Lawrence in 1907 but numerous other disasters provided important lessons; e.g.collapse of the space frame of Hartford Arena in 1978 and of the reticulated dome of Post CollegeTheater in the same year the collapse of steel box girder bridge in Melbourne several years earlier thecollapse of Ferrybridge cooling tower as well as an early history of loss of dynamic stability of aircraft

چکیده»

این مقاله قصد دارد استحکام ساختمان های زمین پهن را، از لحاظ کشسانی و غیر کشسان مورد بررسی قرار دهد. واکنش های ایستا و حرکتی، حرکت های خطی و غیر وخطی، معابر انرژی، جنبه های ترمودینامیکی، توانایی خزیدن و شکستکی از بی ثباتی های رایج اند. نظریه ی استحکام در رشته های گوناگون مهندسی و علوم عملی دارای اهمیت است و تاریخچه ی انتظام نیز بطور خلاصه بیان شده است. ضمیمه های کلی بطور مختصر آورده شده اند و گرایش های مفید اخیر مخصوصا توانایی تحلیل مدلهای آسیب دیده و شکسته دارای اهمیت هستند.

1- مقدمه

استحکام بیانگر یک مشکل بنیادی در مکانیزم های خاک است، که باید ساختمان ها را در مقابل متلاشی شدن و فرو ریختن تایید کند. تئوری استحکام دارای اهمیت زیادی در مهندسی ساختمان، مهندسی جو، مهندسی هسته ای، مهندسی ساحل، اقیانوس و مهندسی قطب شمال است و نقش مهمی را در مشکلات مساحت ساختمان ها و مهندسی مواد و فیزیکی ایفا می کند.

اهمیت این موضوع با توجه به تاریخچه ی متلاشی شده و فرو ریختن ساختمان ها که ناشی از اهمال یا سوء تفاهم در طراحی جنبه های استحکام است، آشکار می شود. از مشهورترین این ساختمان ها شاید فرو ریختن پل تاکومانارو در سال 1940 باشد که به دلیل بی ثباتی های آب و هوایی بود.

1. IntroductionStability represents a fundamental problem in solid mechanics which must be mastered to ensure thesafety of structures against collapse. The theory of stability is of crucial importance for structuralengineering aerospace engineering nuclear engineering o€shore ocean and arctic engineering. It playsan important role in certain problems of space structures geotechnical structures geophysics andmaterials science.The importance of the subject is evident from the history of structural collapses caused by neglect ormisunderstanding of the stability aspects of design. The most famous among these is perhaps thecollapse of the Tacoma Narrows Bridge in 1940 due to aerodynamic instability and the collapse ofQuebec Bridge over St. Lawrence in 1907 but numerous other disasters provided important lessons; e.g.collapse of the space frame of Hartford Arena in 1978 and of the reticulated dome of Post CollegeTheater in the same year the collapse of steel box girder bridge in Melbourne several years earlier thecollapse of Ferrybridge cooling tower as well as an early history of loss of dynamic stability of aircraft

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره مکانیک خاک نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر پاورپوینت تخصیص به نزدیک ترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA) پاورپوینت بررسی فرهنگ سرای مه ولات پاورپوینت سقف کاذب