👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز

اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی

اهداف تربیت بدنی و ورزش

‌مراحل فعالیتهای ورزشی

ورزش ، وسیله خودشناسی

ورزش تمرینی برای زندگی واقعی

ورزش در گذران اوقات فراغت

تغذیه و ورزش

ورزش و سلامت

کالری

ویتامینها

کیفیت غذا

تغذیه خوب و تاثیر آن در ورزش

انرژی مورد نیاز یک فرد در روز

عوامل موثر در مصرف انرژی

برگشت به حالت اولیه و وام اکسیژن

مصرف مواد غذایی به هنگام مسابقه ورزشی

تنظیم انرژی در مسابقه

کاهش آب بدن

بهداشت و ورزش

عوامل تهدید کننده قلبی ـ عروقی

خود آزمایی

طرز استفاده از جدول ریسکو

منابع و مآخذ

فصل اول ـ اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز

مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد كه سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا كه می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حركت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و كمان ، كوه و غار پیمایی ، كشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو كه در قرآن كریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذكری به میان آمده است ، جملگی حاكی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های كلی تربیت كودكان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت كلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و آموزشگاهی نسلهای حال و آیندة خود قرار می دهند.

اهداف عمدة تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.

در عصر حاضر ، در سایة تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان بویژه در دنیای غرب ، مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی عاملی برای تخدیر و سرگرم نگه داشتن ملتهای ضعیف جهان گردیده است. تربیت بدنی كه در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینكه به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله برای بهره برداری مقاصد سیاسی كشورهای استعماری باشد.

اهداف تربیت بدنی در جامعة اسلامی

پیش از اینكه دیدگاه اسلام در زمینة ورزش و تربیت بدنی مطرح گردد ضروری است نظر این آیین الهی درباره بدن انسان شناخته شود. در آیین مقدس اسلام ، بر خلاف بسیاری از آیینهای دیگر ، بدن آدمی تحقیر نمی شود . اسلام بدن انسان را بی ارزش نمی شمارد ، زیر بدن انسان ابزار تكامل روح اوست. تحقیر بدن در حكم تحقیر شخصیت آدمی است و كسی كه مرتكب این عمل شود مستوجب كیفر و قصاص است.

در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسیبها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن وظیفه أی الهی است و تضعیف و یا تخدیر بدن امری ناروا و مزموم است. امام سجاد (ع) در رسالة حقوق می فرماید : ان لبدنك علیك حقا. بدن تو بر تو حقی دارد و حق آن این است كه آن را سالم ، نیرومند ، مقاوم در برابر شداید و سختیها و در كمال نشاط نگاه داری . طول عمر و صحت بدن و ایمن بودن از بلاها و رنجها از اموری است كه بدن از خطر و تامین سلامت و بهداشت آن تاكید شده و راههای مختلفی برای این منظر و ارائه گردیده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدی است كه بعضی از دانشمندان اسلامی گفته اند : پیامبران الهی در آغاز نبوت و رسالت خود باید سالم و از نقص بدنی دور و بركنار باشند.

در بینش اسلامی ، بیماری تن از مهمترین بلاها و گرفتاریها محسوب می شود. صدمه زدن عمدی به بدن ظلم به شمار می آید و آدمی را مستحق كیفر و عقوبت می سازد. بدن هدیه ای است الهی كه بر اساس حسن و كرامت آفریده شده است و ظرافت شگفت انگیزی در آن به كار برده شده است كه مطالعه و تامل در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال می گردد. بدن وسیله أی برای به جای آوردن فرایض دینی و عبادت است. نماز ، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق خدا با توانایی بدن و سلامت آن میسر می شود. نماز شب و قیام در خلوت شب در سایة توان بدنی امكان پذیر می شود. در بینش اسلامی ، میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل و انفكاك ناپذیر وجود دارد. سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی و ناتوانی روح اثر مستقیم دارد.

تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبة آن مورد توجه اسلام است و در صورتی كه همراه با ذكر و یاد خدا باشد عین عبادت است. بر خلاف آنچه بعضی از ناآگاهان می پندارند ورزش كاری لغو نیست . كار لغو از نظر اسلام گفتار و یا رفتاری است كه در آن فایده ای مشروع و یا عقل پسند وجود نداشته باشد ، و ورزش این چنین نیست . درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعای مسلمانان است ، چنانكه در دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم : اللهم اعطنی السعه فی الرزق ..و الصحه فی الجسم و القوه فی البدن .

حفظ سلامت بدن و رعایت آن تا جایی توصیه شده است كه حتی در مواردی به جای غسل و وضو، تیمم و به جای گرفتن روزه ، افطار تكلیف شده است. در اسلام به مومنان ، قوی زیستن و سالم و با نشاط بودن و برخوردار شدن از قدرت تن توصیه می شود. از این رو تربیت بدنی و ورزش باید جزئی از برنامة زندگی و بخشی از مراحل آموزش و پرورش هر مسلمان قرار گیرد.

مطالعة تاریخ حیات رسول گرامی (ص) و ائمه هدی علیهم السلام و نیز صحابه و تابعین گرانقدر آنان نشان می دهد آنان نیز به ورزش و تربیت و تقویت بدن خود می پرداختند و در فعالیتهایی از قبیل مسابقه های دو ، سواری ، تیراندازی شركت می كردند. مباحثی چون احكام سبق و رمایه و حتی شناكردن ، بخشی از محتوای كتب فقهی و روایات ما را تشكیل می دهد.

هدف غایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام ، تامین سلامت و بهداشت بدن و تقویت و رشد آن و در نتیجه حركت به سوی كمال است. در جامعة اسلامی ورزش وسیلة بسیار موثر و شیوه ای پسندیده برای رسیدن به اهداف زیر است :

اهداف تربیت بدنی و ورزش

1ـ هدفهای بهداشتی و تندرستی

ـ تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها ؛

ـ تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امكان و توان رعایت جنبة اعتدال در آن ؛

ـ ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت سرعت ، چابكی و مهارت ؛

ـ ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداید و سختی ها

ـ دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به كارانداختن ارادی آنها .

ـ بازسازی و نو توانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییهای فیزیكی و افزایش میزان كارآیی آن .

2ـ هدفهای تربیتی و اخلاقی

ـ پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت ، سعة صدر ، همت بلند ، ایثار و فداكاری .

ـ دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداری و تقویت روحیه.

ـ رشد و پرورش ، رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر و كمال .

ـ توجه به كرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیها و مفسده ها .

ـ شناخت و مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تكالیف و وظایف خود .

ـ افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع ، عادلانه ، اقتصادی و مناسب.

ـ رشد و پرورش توجه و دقت ، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها برای رسیدن به هدفهای مورد نظر.

ـ خودداری از پذیرش تحمیلی افكار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم.

3ـ هدفهای روانی و اجتماعی

ـ تقویت روان و افزایش توانمندی آن در مبارزه با هواهای نفسانی و غلبه بر حسادت ، خود پسندی و كینه توزی .

ـ تعدیل عواطف و در ضبط آوردن حالاتی چون خشم ، ستیز ، ترس و محبت.

ـ رفع عوارض روانی ناشی از نگرانیها ، انزوا جوییها ، یاسها و ترسها .

ـ تعدیل رقابت و پذیر اصول و ضوابط معقول در زندگی روزمره .

ـ دستیابی به شادابی و نشاط كه همواره برای تداوم و رشد حیات ضروری است .

ـ پرورش شخصیت ، هوش و قوة كنجكاوی و دیگر ذخایر وجود انسان .

ـ متحقق ساختن امكانات بالقوه موجود در انسانها و بهره مند كردن انسان از ذخایر وجودی خویشتن.

ـ شناخت اصول و قانون مندیها و تبعیت از آنها به هنگام برخوردهای فردی و اجتماعی .

ـ تمرین تشكل و تحزب و تن دادن به سازماندهی و تعاون برای پیشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور.

4ـ هدفهای حركتی و مهارتی

ـ شناخت استعدادهای حركتی و پرورش و شكوفایی آنها و دیگر قابلیتهای فطری و استعدادهای خدادادی .

ـ شناخت ، قدردانی و تقویت حس زیباشناختی در حركات.

ـ یادگیری مهارتهای حركتی و ورزشی و ایجاد هماهنگی عصبی و عضلانی .

ـ بهره مند شدن از فعالیتهای حركتی و جسمی در گذراندن سالم اوقات فراغت.

محتوای ورزش و تربیت بدنی در جامعه اسلامی

مطلب دیگر این است كه محتوای ورزش و تربیت بدنی در جامعة اسلامی چه باید باشد ؟ بدیهی است كه محتوا باید با توجه به اهداف تعیین شود. در اینجا ما هدفها را با رعایت اختصار بر شمردیم. طبیعی است كه با توجه به آنها باید برای ورزش و تربیت بدنی برنامه ریزی كرد. در عین حال بجا خواهد بود كه به مسائل زیر نیز اشاره كنیم :

1ـ بخشی از فعالیتهای ورزشی جامعه باید در زمینة رشد و پرورش تن به منظور دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی صورت گیرد . از این رو ، تیراندازی ، سواری ، دو ، شنا و سایر ورزشهای رزمی بخشی از محتوای ورزش را تشكیل می دهد كه اسلام هم آن را مورد توجه و تاكید قرارداده است.

2ـ پرورش تواناییهای حركتی به طور طبیعی و با استفاده از محیطهای باز نظیر كوهستان ، پارك و دیگر فضاهای سبز و جلوگیری از ضعف حركتی و افزایش آمادگی جسمانی .

3ـ شیوه های بازسازی و حركت درمانی در جهت رفع نقایص حركتی به منظور اصلاح اندامها و استخوان بندی بدن و ترمیم نارساییهای عضلانی ، مفصلی . بدیهی است كه ورزش و حركات بدنی ویژه جانبازان و معلولین نیز در این بخش قرار می گیرد.

4ـ مطالعه و بررسی حركات و مهارتهای ورزشی از دیدگاه علوم تجربی و انسان محتوای علمی تربیت بدنی و ورزش را تشكیل میدهد.

5ـ چون علوم ورزشی و تربیت بدنی به دستاوردها و یافته های سایر علوم ، از قبیل علوم تندرستی و علوم انسانی بستگی دارد از این رو آثار حركت و فعالیت را می توان رد چهارچوب هر یك از علوم اعم از تجربی و یا انسان مطرح نمود و به بررسی و مطالعة آن پرداخت . به سخن دیگر مبانی علوم ورزشی همان اصول و نظریه هایی است كه در رابطه با علوم تربیتی و علوم تندرستی مطرح می شوند.

‌مراحل فعالیتهای ورزشی

حركت نوزاد از روزهای نخستین زندگی در جهت توسعه و گسترش بازتاب اولیه و ابتدایی به منظور ادامة حیات و سازش با محیط تازة زندگی از جمله فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی محسوب می شود . نوزاد از یك طرف در معرض نور ، حرارت ، صدا و سایر محركهای خارجی قرار می گیرد و از طرف دیگر ، بر اساس نیازهای درونی خود به تكاپو می افتد و از خود واكنش نشان میدهد. بستن دست و پای نوزاد در قنداق كه از حركات بازتابی او جلوگیری می كند ممكن است باعث بروز عوارض عصبی ، حركتی در كودك گردد و حتی به نارساییها و عقب افتادگی ذهنی منجر شود. كودك پس از آنكه پا به پای رشد طبیعی و معمولی بدن حركات پایه از قبیل راه رفتن ، دویدن ، جهیدن ، كشیدن ، هل دادن و ضربه زدن به اشیا را آموخت می تواند از طریق شركت در حركات پیچیده تر و بازیهای سازماندار موجبات رشد بیشتر جسمانی و روانی خود را فراهم آورد.

در این مرحله مراد از شركت در فعالیتهای ورزشی ایجاد انگیزه های رشد و نمو بیشتر است. در این زمینه همواره باید تامین سلامت و تقویت اعضای عمومی بدن مد نظر باشد. هنگامی كه كودك مرحلة تحصیل دبستانی خود را می گذراند می توان تواناییهای حركتی او را ارزیابی و در صورت لزوم نارساییهای حركتی او را اصلاح كرد . وقتی به سن نوجوانی رسید ضمن در نظر گرفتن مراتب فوق باید مهارتهای مقدماتی ورزشهای فردی و گروهی و مقدمات آمادگی رزمی و فنون دفاعی را به او آموخت ، تا بتدریج از عهده وظایف شخصی ، اجتماعی ، رعایت آداب و اخلاق و پذیرش مسئولیت برآید و در راه استقلال فكری خویش گام بردارد.

در مراحل پایانی دورة نوجوانی و در آغاز دورة جوانی ، علاوه بر اینكه سیر تكاملی پرورش مورد نظر است ، جوانان باید مسئول ، مومن ، تندرست و شاداب و مسلط بر رفتار و خوی انسانی خود باشند. در این مرحله باید ضمن مشاركت دادن آنها در ورزش امكانات مربوط به تفریحات سالم و استفادة مثبت از اوقات فراغت و به كار بستن آموخته های حركتی و اخلاقی و تكوین و اصلاح شخصیت را برای آنان فراهم ساخت.

برگشت به حالت اولیه و وام اكسیژن

برای اینكه بدن از حالت استراحت به فعالیت درآید ، فعل و انفعالات متعددی در عضله صورت می گیرد تا انرژی لازم كسب شود . بدن ، با توجه به نوع فعالیت انرژی لازم را از طرق مختلف به دست می آورد. همچنین برگشت بدن از فعالیت به حالت استراحت نیز بسیار مهم است كه آن را برگشت به حالت اولیه نامند. ذخیرة اكسیژن بدن ، هنگام فعالیتهای شدید ، به مصرف سوخت و ساز بدن می رسد. در نتیجه هنگام استراحت اكسیژنی كه از ذخیرة بدن مصرف شده است. لازم است مجدداً تامین گردد. از آن گذشته اسید لاكتیك جمع شده در عضلات باید از سلول عضلانی و محیط داخلی بدن خارج شود و این عمل احتیاج به اكسیژن دارد. مقدار اكسیژن لازم برای از بین بردن اسید لاكتیك و همچنین باز گردانیدن انرژی از دست رفتة بدن چنانكه گفتیم ، وام اكسیژن نامیده می شود مقدار وام اكسیژن برابر است با مقدار اكسیژن مورد نیاز در هنگام فعالیت . اگر نوع فعالیت شخصی طولانی و یكنواخت باشد ، شخص اكسیژن مورد احتیاج را از هوا می گیرد و وام اكسیژن به وجود نمی آید. ولی اگر فعالیت شدید باشد ، به طوری كه شخص مجبور باشد كه علاوه بر مصرف اكسیژن ذخیره شده و اكتسابی توسط بدن با كمبود اكسیژن به فعالیت خود ادامه دهد در این صورت مبتلا به وام اكسیژن می گردد. رابطة زیر این چگونگی را نشان می دهد :

وام اكسیژن = تجمع اسید لاكتیك + انرژی از طریقه بی هوازی گلیكوژن

به تجربه دریافته ایم كه احتیاج بدن به اكسیژن در زمان برگشت به حالت اولیه خیلی كمتر از زمان فعالیت است ، ولی با وجود این از زمان عادی و استراحت خیلی بیشتر است. مدت زمانی كه طول می كشد تا بدن به حالت اولیه برگردد بستگی به مدت و شدت فعالیت و آمادگی جسمی فرد دارد. بعد از فعالیت ، در دو یا سه دقیقة اول ، مصرف اكسیژن بشدت پایین می آید ، سپس از شدت آن بتدریج كاسته می شود تا به حالت یكنواخت می رسد. بعد از یك فعالیت سخت و شدید ، اگر شخص به جای استراحت ، كار ساده و ملایم ، مثل راه رفتن یا دویدن آهسته انجام دهد، اسید لاكتیك موجود در بدن زودتر از بین می رود.

مصرف مواد غذایی به هنگام مسابقة ورزشی

برنامة غذایی شما باید با نوع فعالیت و رشتة ورزشیتان مطابقت داشته باشد . مسابقات بعضی رشته های ورزشی معمولاً شب و برخی بعد از ظهر یا عصر و گاهی صبح برگزار می شوند. در هر حال باید برنامة غذایی خود را طوری تنظیم كنید كه حداقل چهار ساعت قبل از مسابقه غذای خود را خورده باشید. حتی الامكان از خوردن غذاهای خیلی چرب قبل از مسابقه خودداری كنید. غذای قبل از مسابقه باید به اندازة كافی حاوی نمك و مواد قندی باشد.

اگر مسابقه هنگام عصر برگزار می شود ، باید صبحانة كامل ، ناهار سبك و شام متوسط صرف كنید. اگر مسابقه پیش از ظهر است ، صبحانة سبك ، ناهار كامل و شام متوسط باشد . نوشیدن آب میوه بعد از اتمام مسابقه مناسب است و باعث رفع خستگی می شود. صرف مواد قندی بعد از مسابقه باعث ترمیم مواد قندی از دست رفته خواهد شد.

معمولاً بعد از مسابقه ، ورزشكار اشتها به غذا ندارد و مدتی طول می كشد تا بدن كاملاً بحالت عادی برگردد و اشتها به وجود آید. استراحت و رفع فشارهای روحی بعد از مسابقه باعث می شود كه شخص زودتر به حالت عادی برگردد. معمولاً بعد از چند ساعت ورزشكار كاملاً به اشتها می آید . در این هنگام ، خوردن غذاهای متنوع در حد معمول بسیار مفید است.

تنظیم انرژی در مسابقه

اگر در طول مسابقه ، فعالیت به طور یكنواخت صورت گیرد ، در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد. در مسابقاتی كه لازم است مسافتی طی شود ، مثل شنا ، دوچرخه سواری ، دو های استقامت و قایق رانی ، مصرف انرژی خود را باید طوری تنظیم كنید كه در طول مسابقه بدن شما كارآیی یكنواختی داشته باشد. معمولاً در شروع این نوع ورزشها انرژی بیشتری صرف می شود. مثلاُ در دوها ، برای اینكه بدن از حالت ساكن به سرعت مطلوب برسد ، نیاز به مقداری انرژی دارد. پس اگر در طول مسابقه چندبار از سرعت خود بكاهید و دوباره سرعت بگیرید ناگزیر باید انرژی بیشتری صرف كنید. اگر شدت فعالیت در طول مسابقه با آهنگی یكنواخت صورت گیرد ، از انرژی موجود حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد. ورزشكار بهتر است انرژی خود را طوری تقسیم كند كه ضمن اینكه حداكثر كوشش خود را به كار می برد ، سرعتش كم و زیاد نشود. لازم است در یك فاصلة معقول و قبل از اتمام مسابقه سرعت را زیاد كنید تا جایی كه بعد از پایان مسابقه به حداكثر بدهی اكسیژن رسیده باشد. اگر مسابقه تمام شود و شخص همه انرژی خود را مصرف نكرده باشد این بدان معنی است كه از حداكثر توانایی خود استفاده نكرده و كل توانایی خود را به نمایش نگذاشته است.

كاهش آب بدن

در تمرینات سخت و جدی مخصوصاً در روزهای گرم ، مقدار زیادی از آب بدن به صورت عرق خارج می شود. لازم است مقدار آبی كه از بدن شما خارج شده است به نحوی تامین گردد در غیر اینصورت ، ممكن است به گرمازدگی و عوارض آن دچار شوید. در یك جلسة تمرین ممكن است بین 2 تا 7 لیتر آب بدن از دست برود. عواملی كه در این كار موثرند عبارتند از : شدت و مدت تمرینات ، نوع لباس ، گرمای محیط و درجة رطوبت هوا. تحقیقات نشان داده است كه انسان در یك جلسة تمرین ممكن است حتی 10 لیتر آب از دست بدهد كه در این صورت باید آن را در 24 ساعت آینده جبران كند. بعضیها تصور می كنند كه پوشیدن لباسهای پلاستیكی در تمرینات سبب تولید عرق بیشتر و در نتیجه كاهش وزن بدن می شود. همان طور كه قبلاً اشاره شد این مقدار آب از دست رفته باید به طریقی به بدن باز گردانیده شود. برای كم كردن وزن بدن باید چربیهایی كه در بدن ذخیره شده است از طریق فعالیتهای ورزشی سوزانیده و مصرف شود. لازم است دقت شود كه در روز چه مقدار كالری مصرف می شود و چه مقدار كالری به صورت غذا جذب می شود . برای از بین بردن هر كیلوگرم چربی بدن باید در حدود 8500 تا 9000 كالری انرژی مصرف شود. نتیجتاً اگر شخص در هر روز 2000 كالری از راه تغذیه به بدنش برسد و 300 كالری انرژی مصرف كند ، بعد از 9 روز یك كیلو از وزن خود را از دست خواهد داد. در رژیم لاغری نكتة مهم این است كه مقدار كالری جذب شده باید از انرژی مصرف شده كمتر باشد. آب هیچگونه ارزش كالری ندارد ، پس نمی تواند نقشی در كم و زیاد شدن وزن حقیقی بدن داشته باشد. از مطالب بالا چنین نتیجه می شد كه نباید از راه تعریق بیشتر سعی در كاستن وزن بدن كنیم ، بلكه این كار باید از راه فعالیتهای بدنی و سوختن چربیها صورت گیرد.

2ـ بهداشت و ورزش

بسیاری از دانشمندان و پزشكان بر این عقیده اند كه نقش بهداشت در جامعه به مراتب از مداوا و درمان مهمتر است و لذا باید بیش از آن مورد توجه قرار گیرد. هرچه در یك جامعه به امر بهداشت بیشتر توجه شود به همان اندازه از شمار بیماران كاسته خواهد شد. به سخن دیگر ، قبل از اینكه مردم بیمار شوند ، باید از ابتلای آنها به بیماری پیشگیری شود. این برخورد از نظر اقتصادی نیز كم خرج و بسیار سودمند است ، زیرا افراد مریض خواهی نخواهی جزء و یا قسمت بیشتر كارایی و توان خود را موقتاً و یا برای همیشه از دست می دهند. در صورتی كه اگر عمل پیشگیر به موقع انجام شود مردم از بیماری و عوارض ناشی از آن مصون می مانند و همواره می توانند سلامت و نشاط خود را در فعالیتهای شغلی و مذهبی و اجتماعی ادامه دهند. پیامبر گرامی ما (ص) می فرماید «النظافه من الایمان» . مسلمانان و كسانی كه اهل ایمان هستند باید به اصول بهداشتی و نظافت خود و خانواده و محیطی كه در آن زندگی می كنند توجه كنند و پیوسته نسبت به بهبود و پیشبرد این امر مهم كوشا باشند. عادتهای بهداشتی انسان را به رعایت موازین تندرستی وادار می كند. این ویژگیها بر اثر شناخت ، تمرین و ممارست در نهاد آدمی شكل می گیرد. علی علیه السلام فرموده است : « العاده طبع تان : عادات اكتسابی ، طبیعت دوم انسان است » خوبی و بدی عادتهای انسان تحت تاثیر تربیت و محیط پرورشی اوست و لذا این گونه عادتهای بهداشتی همانند سایر عادتهای رفتاری باید در دوران كودكی و عادت پذیری فرد دنبال شود. افرادی كه با تربیت بدنی و ورزش سروكار دارند مسئولیتی سنگینتر بر عهده دارند و لذا لازم است كه به امر بهداشت ورزشكاران خود عنایت بیشتری داشته باشند و دانشجویان را با اصول بهداشتی در زمینة ورزش آشنا كنند. در اینجا به ذكر پاره ای از این نكات بهداشتی می پردازیم :

1ـ وقتی كه به فعالیتهای ورزشی می پردازید ، عمل تعریق برای تنظیم درجه حرارت بدن فعال می شود . پس از اتمام ورزش و فعالیت ، بخشی از مواد زائد و عرق بدن بر روی پوست باقی می ماند كه باید از سطح پوست بدن پاك شود. بنابراین دانشجویان باید حتی الامكان سعی كنند كه بعد از فعالیتهای بدنی و ورزشی برای حفظ و رعایت بهداشت پوست بدن خود ، استحمام كنند و با آب و صابون بدن خود را خوب بشویند و سپس آن را خشك كنند. مخصوصاً باید مواظب باشند كه بعد از ورزش با بدنی كه بوی عرق می دهد در كلاسهای سر بسته حاضر نشوند. در شست و شو و استفاده از صابون نباید وسواس بخرج داد و بیش از اندازه از صابون استفاده كرد ، زیرا مصرف بیش از اندازة صابون باعث می شود كه چربی طبیعی پوست بدن كه بهترین عامل حفاظت آن است از بین برود و پوست بدن خشك و شكننده شود. برای كسانی كه هر روز بدن خود را شست و شو می دهند ، دوش گرفتن بعد از ورزش تنها به منظور شستن عرق از سطح پوست است كه این كار با استفاده از آب گرم نتیجه بخش است. بعد از ورزش ، سعی كنید لباسهای ورزشی را بشویید و در زیر نور آفتاب خشك كنید. در صورتی كه به این امر توجه نكنید و لباسهای ورزشی و آغشته به عرق بدن شما در جای نمناك و كم نور باقی بماند محیط مناسبی برای رشد قارچ بخصوصی در آنها ایجاد میشود و با استفادة مجدد لباسهای شسته نشده ، قارچ تولید شده به پوست بدن شما سرایت می كند. اگر جورابهای شما به این نوع قارچها آلوده شود ، قارچها به سرعت به پاها و انگشتان پای شما منتقل می شوند. توجه داشته باشید كه لای انگشتان پا محل مناسبی برای رشد و توسعة این نوع قارچهاست. دلیل اصلی مبتلا شدن پا و انگشتان به این عارضه عدم رعایت اصول بهداشتی بعد از ورزش بخصوص استفاده از لباس و جورابهای آلوده است. كسانی كه به این بیماری دچار می شوند لازم است به پزشك مراجعه كنند. و برای جلوگیری از توسعة سریع آن حتماً بعد از ورزش جورابهای خود را با آب گرم و صابون بشویند و در صورت امكان بعد از هر جلسه تمرین و ورزش جورابهایی كه از نایلون یا الیاف مصنوعی یافته شده است از جورابهای نخی استفاده كنند و دستورهای پزشك خود را تا رفع كامل عارضه به طور جدی رعایت كنند. در خرید كفش سعی كنید كفش مناسب ورزشی كه تنگ نباشد و بتوانید براحتی با آن بدوید انتخاب كنید. همچنین تهیه و استفاده از پیراهن و شلوار ورزشی باعث خواهد شد كه بعد از ورزش از لباسهای خشك و تمیز خود استفاده كنید و با لباسهای خیس آغشته به عرق كه ممكن است باعث سرماخوردگی شوند به سر كلاس نروید.

2ـ محل تمرینات و فعالیتهای ورزشی باید مطابق با اصول بهداشتی آماده شده باشد. اگر محل تمرین سرپوشیده است توجه داشته باشید كه پنجره ها باز و هوا در جریان باشد. استخرهای سرپوشیده ، اگر با كلر و سایر مواد ضدعفونی كننده تمیز نگهداری نشوند ، محیط بسیار مناسبی برای رشد و نمو میكروبها و قارچهای مختلف و امراض پوستی هستند. در بهره برداری از این گونه اماكن ورزشی باید همواره رعایت گنجایش و ظرفیت استخر و دستگاه تصفیة آب شود. پذیرفتن بیش از اندازه شناگر در استخر باعث تنزل سطح بهداشت و افزایش امكان صدمه دیدن شناگران خواهد شد. در غیر اینصورت این فضاهای ورزشی كه در واقع برای تامین و حفظ سلامت افراد جامعه دائر شده اند به اماكنی با حداقل ضوابط بهداشتی تبدیل خواهند شد كه در این صورت تعطیل كردن آنها به مراتب بهتر از دائر نگهداشتن آنهاست. كف زمینهای ورزشی و سالنهای سرپوشیده باید هموار و بدون پستی و بلندی باشد و اصول ایمنی از هر جهت در آنها در نظر گرفته شود. اصلح آن است كه كفپوش سالنهای ورزشی از موادی ساخته شود كه بسیار سخت نباشد و كف پای ورزشكاران را آزار ندهد و باعث دردهای عضلانی و استخوانی در پاها نشود. اطراف زمینهای ورزشی باید تا فاصلة مطلوبی از هرگونه مانع و میله های آهنی آزاد باشد تا بازیكنان بتوانند براحتی در زمین حركت كنند و با این گونه اشیاء مزاحم و خطرناك تصادم نكنند. بهتر است پایه های تختة بسكتبال و یا میله های تور والیبال را با ابرهای اسفنجی و یا سایر مواد پلاستیك بپوشانند تا در صورت برخورد بازیكنان با ،ها حادثة ناگواری پیش نیاید. كلیة پنجره ها و لامپها باید دارای حفاظ توری و فلزی باشند تا در صورت برخورد توپ به آنها شیشه ها و لامپها خرد نشود.

در پایان بار دیگر به نكاتی چند در مورد بهداشت ورزشكاران به طور خلاصه اشاره می شود :

هرگز با لباس معمولی و روزانه خود در تمرینات و فعالیتهای ورزشی شركت نكنید.

لباسهای ورزشی (پیراهن ، شلوار ، جوراب و گرمكن ) و حولة خود را بعد از ورزش بشویید و در زیر آفتاب خشك كنید.

سعی كنید كه كفش ورزشی و راحت و به اندازة پای خود تهیه كنید. كفش تنگ یا گشاد در فعالیتهای ورزشی باعث ناراحتی پا و محدودیت در حركات ورزشكار می شود.

از لباسهای پلاستیكی به منظور تعریق بیشتر استفاده نكنید. پوشیدن این گونه لباسها بهداشتی نیست و از تبخیر سطح پوست و در نتیجه خنك شدن بدن جلوگیری می كند و خستگی زودرس و غیر بهداشتی پیش می آورد.

سعی كنید كه از وسائل ورزشی و لباسها و بخصوص حولة اختصاصی خودتان استفاده كنید و لباسهای خود را به دیگران عاریت ندهید.

مراقب باشید كه بعد از ورزش دچار سرماخوردگی نشوید و در صورتی كه استحمام كرده اید سر و موهای خود را خشك كنید و در زمستان از كلاه برای پوشانیدن موهای سر خود استفاده كنید و حتی الامكان بعد از ورزش از لباسهای تمیز خشك و گرم استفاده كنید.

حتماً بعد از انجام فعالیتهای ورزشی استحمام كنید و هنگام استحمام از دمپایی استفاده كنید.

3ـ عوامل تهدید كنندة قلبی ـ عروقی

احساس نیاز به فعالیتهای بدنی در زندگی روزمره و نقش این فعالیتها در جلوگیری از بیماریهای قلبی ـ عروقی در جوامع مختلف با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت متفاوت است. در كشورهای صنعتی كه ماشین روز به روز بیشتر جایگزین انسان می شود ، میزان مرگ و میر نیز رو به افزایش است. تحقیقات نشان م دهد كه در كشورهای صنعتی پنجاه درصد از مرگ و میر مردم ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی و ناراحتیهایی در این زمینه است. با توجه به نسبت افزایش مرگ و میر در جوامع صنعتی و امكانات تحقیقاتی و پزشكی در این كشورها ، مطالعات زیادی به منظور یافتن علل اصلی این گونه بیماریها و ازدیاد آنها نسبت به جوامع غیر صنعتی انجام شده است. علتهایی كه این محققان یافته اند به طور خلاصه از این قرارند : افزایش سن ، وراثت ، وزن ، مصرف تنباكو و سیگار ، میزان فعالیتهای بدنی ، مقدار كلسترول یا مواد چربی در رژیم غذایی ، فشار خون ، جنس.

لازم به ذكر است كه در بسیاری از تحقیقات فشارهای عصبی و ناراحتیهای ناشی از زندگی شهرنشینی به عنوان یكی از عوامل تهدید كنندة دستگاه قلب و عروق معرفی شده است. از جمله توصیه های كه توسط محققان و دانشمندان برای جلوگیری از این گونه بیماریها شده است ، پرداختن به فعالیتهای ورزشی و دیگر فعالیتهای جسمانی در زندگی روزمره است. حتی در بعضی از مقالات علمی اجرای برنامه های ورزشی مرتب كه زیر نظر متخصصین انجام شود به عنوان یكی از راههای درمان اینگونه بیماریها ذكر شده است. نكته ای كه باید به آن اشاره شود این است كه در گزارش تمام تحقیقات و مطالعات علمی در این زمینة از نقش ورزش و فعالیتهای بدنی كه به طور مرتب و با نظر متخصصین این رشته انجام شده در پیشگیری از بیماریهای قلبی ـ عروقی ذكر شده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره شرکت اچاچی صلاحیت دادگاهها چگونه شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition گزارش كارآموزی بررسی و معرفی كارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن