👈 فروشگاه فایل 👉

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر

ارتباط با ما

... دانلود ...

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر

مشخصات « حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 20 سوالی

نوع فایل: word

پرسشنامه حمایت اجتماعی با ضریب آلفای 90/0 از هماهنگی درونی فوق العاده ای برخوردار است. داده های مبتنی بر اعتبار مبتنی بر 20 سوال اصلی مقیاس ها قبل از تفکیک حمایت خانواده است. آلفای نهایی برای این پرسشنامه بین 88/0 تا 91/0 است. این پرسشنامه از روایی همزمان خوبی برخوردار است. نمرات این پرسشنامه با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنی دار بود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد ترمز نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستانی نمونه طراحی فعالیت برای مرور مباحث پاورپوینت معبد لوتوس اثر فریبرز صهبا مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان