👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای اندازه گیری محرک های تنش زا و فشارهای جوانان تدوین شده است. این ابزار فرم اصلاح شده یک پرسشنامه 31 سوالی است.

پایایی (اعتبار) و روایی

این پرسشنامه با آلفای 85/0 از همسانی درونی خوبی برخوردار است. این مقیاس با همبستگی 85/0 در بازآزمایی، ثبات بسیار خوبی دارد.

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی جوانان با توجه به مصرف مواد نوجوانان و کانون کنترل سلامتی نوجوانان از روایی همزمان خوبی برخوردار است. این پرسشنامه GPA دانشگاه را نیز به خوبی پیش بینی می کند.

منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

👇محصولات تصادفی👇

سوسیالیسم از دوران غارنشینی تا ظهور تورات دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشیابی آموزشی پاورپوینت شناخت فضای شهری میدان تجریش رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5) بررسی خسران و آثار آن در قرآن