👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیك، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

روایی و پایایی

در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس هانشان دهنده روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود.. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

بعد

آلفای كرونباخ

تنهایی رمانتیك

92/0

تنهایی خانوادگی

84/0

تنهایی اجتماعی

78/0

*******************************

منبع: جوكار، بهرام، سلیمی، عظیمه، (1390)، وی‍ژگی های روانسنجی فرم كوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 317-311.

*******************************

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تجارت سهام در طول زمان و رشد اتی بازار های جهان الکترونیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارساخوانی در کودکان مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس مزیت JPEG پیشرفته دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی