👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک هویت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک هویت

روش نمره گذاری و تفسیر

به گزینه های کاملا مخالف 1، تا حدودی مخالف 2، مطمئن نیستم 3، تا حدودی موافق 4 و کاملا موافق 5 نمره داده می شود. سوال های 9، 10 و 12 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

این پرسشنامه 6 نوع سبک هویت را مشخص می نماید که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

عامل

سوال

نام عامل

1

7-1

سبک هویت هنجاری

2

13-8

سبک هویت متعالی

3

20-14

سبک هویت سردرگم

4

25-21

سبک هویت تعهد

5

30-26

سبک هویت اطلاعاتی فردی

6

34-31

سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر سبک، امتیاز سوالات آن بعد با هم جمع می شود.

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390

👇محصولات تصادفی👇

چگونه کلاس خود را مدیریت کنیم پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار) ابجکت (ماشین سواری-موتور-دوچرخه) در نرم افزار معماری Revit Architecture پاورپوینت نقش تغذیه در بیماران سرطانی دانلود انتخاب و معرفی محصول