👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

به منظور سنجش سبک مدیریتی مدیران از پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت بهره گرفته شده است. الزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۶/۰ را گزارش داده اند. شیدر (۱۹۷۷) در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد ، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۸/۰ را مشاهده کرد.

👇محصولات تصادفی👇

سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحی حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) دانلود مقاله بازاریابی بین المللی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی