👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

فصل اول : آهن و فازهای کانه زایی آهن

مقدمه

۲

۱-۱ عنصر آهن و آهن در کانسار ۳

۲-۱ کانی های اصلی آهن ۴

۳-۱ کانسارهای آهن در ایران ۵

۴-۱ فازهای کانه زایی آهن در ایران ۶

۵-۱ کانسارهای خاک سرخ و منشاء آنها ۶

فصل دوم : ذخایر خاکهای سرخ ایران و جهان

۱-۲ ذخایر خاک سرخ ۱۲

۲-۲ ذخایر خاک سرخ جهان همراه حدود تولید هر کدام ۱۲

۳-۲فهرست و مشخصات معادن فعال کشور و مناطق شناسایی شده ۱۵

۴-۲ ذخایر خاک سرخ ایران ۱۸

۱ -۴-۲ ذخایر خاک سرخ ایران مرکزی ۱۸

۲-۴-۲ ذخایر خاک سرخ مناطق جنوبی ایران ۳۱

۵-۲ آمار تولید و استخراج در سال ۱۳۸۲ ۳۷

فصل سوم : ژنز و نحوه تشکیل ذخایر خاک سرخ

۱-۳ ژنز و نحوه تشکیل خاک سرخ و بررسی سری هرمز ۴۳

۲-۳ طرز تشکیل خاک سرخ در سری هرمز ۴۷

۱-۲-۳ بعضی علائم اینفراکامبرین در ایران مرکزی ، جنوب ایران .و عربستان سعودی ۴۷

۲-۲-۳ تشکیل ذخایر آهن نواری در ناحیه بافق و هرمز ۴۹

۳-۲-۳ تشکیل قرمز ایرانی (اخرا) ۵۰

۴-۲-۳سرنوشت سنگهای اینفراکامبرین در سنگهای مدفون ۵۳

فصل چهارم : معدن خاک سرخ هرمز

مقدمه ۵۶

۱-۴ کلیات و سوابق بهره برداری ۵۶

۲-۴ محل و موقعیت جغرافیایی ۵۷

۳-۴ زمین شناسی و مشخصات کانسار ۵۸

۴-۴ کانیهای جزیره هرمز ۶۳

۵-۴ نتیجه گیری کلی ۶۵

۶-۴ فعالیتهای اکتشافی ۶۷

۷-۴ ماده معدنی (کمیت و کیفیت ) ۶۹

۸-۴ روش محاسبه ۷۰

۹-۴ باطله برداری ۷۲

فصل پنجم : مصارف و کاربردهای خاک سرخ

۱-۵ مصارف و کاربردهای خاک سرخ ۷۵

۲-۵ شرح تک تک مصارف اصلی رنگدانه ها ۷۶

۱-۲-۵ نقاشی و کارهای پوششی ۷۶

۲-۲-۵ الکترو نیک ۷۷

۳-۲-۵ ترکیبات رزنی پلاستیکی و ترکیبات وابسته ۷۷

۴-۲-۵ صنعت سرامیک ۷۸

۵-۲-۵ مصالح ساختمانی و تولیدات سیمان ۷۸

۶-۲-۵ صنایع شیشه سا زی ۷۹

۷-۲-۵ مصارف متفرقه ۷۹

۳-۵ بررسی اختصاصی خاک سرخ و ویژگیهای در مورد تهیه رنگ در صنایع رنگ کشور ۸۰

فصل ششم : رنگ و رنگدانه های اکسید آهن

مقدمه ۹۱

۱-۶ عنوان رنگدانه ها ۹۸

۲-۶ رنگدانه های غیر آلی ۹۸

۳-۶ رنگدانه های اکسید آهن ۹۹

۴-۶ مشخصات عمومی خاک سرخ ۹۹

۵-۶ طبقه بندی رنگدانه ها ۱۰۲

۶-۶ مشخصات استاندارد گل اخرا ۱۰۶

۷-۶ جدول رنگدانه های اکسید آهن طبیعی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ۱۰۷

فصل هفتم : کانه آرایی

۱-۷ کانه آرایی خاک سرخ ۱۱۹

۱-۱-۷ هیدرو سیکلون ۱۲۱

۲-۱-۷ فلو تاسیون ۱۲۱

۳-۱-۷ جداکننده های مغناطیسی ۱۲۱

فصل هشتم : بازار مصرف

۱- ۸ بازار مصرف و جنبه های اقتصادی در ایران و جهان ۱۲۷

۲-۸ ساختمان سازی بعنوان کنترل کننده مصرف در بازار ۱۲۹

۳-۸ توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازی ۱۲۹

👇محصولات تصادفی👇

بررسی کمی و کیفی، مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن در کارخانه بهاران شیمی بروجن دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه منابع انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی دانلود تحقیق اموزش و پرورش تحوا افرین 36 ص دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز