arrives

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تكمیلی به رسم هندسی علاقه مند كنم؟

فهرست مطالبچکیده 6کلید واژه ها : 7مقدمه 8توصیف وضع موجود 9گردآوری داده ها – شواهد 1 11جمع بندی پاسخ دانش آموزان به سؤالات فرم نظر سنجی به شرح زیر است : 15تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 16راه کارهای پیشنهادی 18خلاصه اجرای راه کارهای پیشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن 20اجرای راه حل اول 20اجرای راه

پژوهش موزه مردم شناسی

پژوهش موزه مردم شناسیفهرست مندرجاتعنوان صفحهروش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق................................................ 1سازماندهی تحقیق................................................................................ 1ضرورت طرح...............................................................