arrives

انسان اولیه چگونه می شمرد؟

انسان اولیه چگونه می شمرد؟در آغاز، انسان اولیه برای نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده می كرد. شاید به ببری كه كشته بود یا به سر نیزة همسایه اش اشاره می كرد. یا شاید از انگشتانش برای نشان دادن عدد استفاده می كرد. سه انگشت دست معنی» سه« می داد، خواه سه نیزه یا سه ببر دندان د

پاورپوینت فاز

پاورپوینت فاز 13 اسلایداسلاید یکفازsh2oh(shoh)4ch2ohفاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود. منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد.اسلاید دوبه قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی بصورت پیوسته (نه گسسته) تغییر کند، فاز گفته می‌شود.اسلاید سههر فاز توسط